มหัศจรรย์..ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน

ร
Day 1
สนามบินดอนเมือง ● เมืองโคลัมโบ ● เมืองแคนดี้ ● วัดพระเขี้ยวแก้ว

04.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7

Thai Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.30 น. ออกเดินทางสู่ (บินตรง) สู่ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ SL 230 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลังกา ช้ากว่า ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขันธะ จึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น นำท่านสู่ วัดดาลาดา มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) ชม พระเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth) กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องขวาของของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองคำ และครอบทองคำ 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันว่า หากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติ ทั้งยังเชื่อด้วยว่า หากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภัยขึ้น การเปิดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วออกมาให้ผู้คนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้ (พิเศษ!!ดอกไม้สักการะพระเขี้ยวแก้ว)

หมายเหตุ 1 : การเข้าสักการะพระเขี้ยวแก้ว จำเป็นต้องสวมใส่ชุดสีขาวสุภาพ และต้องใส่กางเกงขายาว หรือ กระโปรงยาวค่ะ

หมายเหตุ 2 : ต้องไม่สวมใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น หรือ กางเกงแฟชั่นขาดๆ และต้องถอดรองเท้าเดินภายในวัดค่ะ

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองแคนดี้ มาตรฐานศรีลังกา

Day 2
เมืองแคนดี้ ● ศูนย์สมุนไพร ● วัดถ้ำดัมบุลลา ● เขาสิกิริยา ● เมืองอนุราธปุระ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพร (Spice Garden) ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลก มีสนุนไพรหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกชม ทั้งสนุนไพรที่ช่วยบำรุงผิว บำรุงผม แก้ปวดเมื่อยต่างๆ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำดัมบุลลา (Dambulla Cave Temple) วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา ตั้งอยู่เชิงภูเขาหิน สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรือพระเจ้าวัฏฏคาอภัย พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบูลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำแห่งนี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำด้วยกัน คือ เทวราชา มหาราชา มหาอลุต ภัคชิมา และเทวานะอลุต มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป **หมายเหตุ วัดถ้ำดัมบุลลา ต้องเดินขึ้นเขา ซึ่งเป็นทางลาดชัน ประมาณ 500 เมตร**

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เขาสิกิริยา (Sigiriya Rock) นำท่านชม พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา หรือที่รู้จักในนาม ภูเขาสิงโต (Lion Rock) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สร้างโดยกษัตริย์กัสสปะ ในสมัยศตวรรษที่ 5 พระเจ้ากัสสปะให้สิกิริยาเป็นทั้งเมือง พระราชวัง พระราชอุทยาน และป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู ประกอบด้วยคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบด้านมีความสูงจากพื้น 370 เมตร นำท่านชมความมหัศจรรย์ของพระราชวังบนยอดเขา กับบันไดเวียนนับ 1,200 ขั้น ชมภาพเขียนสีเฟรสโก มีอายุเก่าแก่ถึง 1,500 ปี อ่างเก็บน้ำโบราณ ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองสิกิริยาแบบ 360 องศา

** เนื่องจาก เขาสิกิริยา มีความสูงชัน และต้องเดินขึ้นบันไดไปสู่บนยอดเขากว่า 1,200 ขั้น ทำให้การขึ้นเขาสิกิริยานั้น ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้ที่เหนื่อยง่าย หรือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคความดันสูง กลัวความสูง ฯลฯ**

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสิงหล ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโคลัมโบไปทางทิศเหนือราว 205 กิโลเมตร ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองอนุราธปุระ มาตรฐานศรีลังกา

Day 3
เมืองอนุราธปุระ ● ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ● เจดีย์รุวันเวลิ ● เจดีย์อภัยคีรี ● เมืองโคลัมโบ ● นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง ● ช้อปปิ้ง ODEL ● วัดคงคาราม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านสักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้แทนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระนางสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช นำกิ่งต้นโพธิ์มาจากต้นโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ มาถวายพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ และได้ทรงปลูกในสวนเมฆวัน บริเวณนี้จึงได้รับการยกย่องเป็นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าต่อชีวิตชาวศรีลังกาเป็นต้นมา พระศรีมหาโพธิ์อยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไป 9 ศอก มีกำแพงล้อมถึง 4 ชั้น มีเจ้าหน้าที่ทำนุบำรุงดูแลเป็นอย่างดี ชั้นในสุดล้อมด้วยลูกกรงทองคำ 344 ต้น เป็นต้นไม้อายุยืนที่สุดในโลกถึง 2,300 กว่าปี จึงมีเสาเหล็กค้ำไว้ถึง 3 ต้น เพื่อกันกิ่งห้อยตกหรือฉีกขาดอันอาจเป็นอันตรายถึงลำต้น (การเข้าสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้องใส่ชุดสุภาพ และต้องถอดรองเท้าเดินค่ะ)

นำท่านสู่ เจดีย์รุวันเวลิ เป็นเจดีย์ทรงคว่ำสีขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองอนุราชปุระ มีความ กว้าง 100 เมตร และสูง 100 เมตร ซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงช้างปูนปั้น 362 เชือก เดินทางต่อไปยัง เจดีย์อภัยคีรี เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่และสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศศรีลังกา โดยสร้างขึ้นเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นเมืองหลวงทางการค้าของประเทศศรีลังกา ในสมัยโบราณมีพวกพ่อค้าจากต่างประเทศ เช่น อาหรับ สเปน โปรตุเกส มาที่โคลัมโบ เพื่อมาทำธุรกิจค้าขายกับประเทศศรีลังกา สินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการมาก ได้แก่ เครื่องเทศ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดอันดับหนึ่งของต่างประเทศ

จากนั้น ให้ท่านเพลิดเพลิน นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ นำท่านต่อไปยัง ODEL SHOPPING เพลิดเพลินเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากต่างๆมากมาย จากนั้น นำท่านสู่ วัดคงคาราม หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า ศรีชินรัตนา สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2428 เป็นวัดที่สร้างโดยผสมผสานศิลปะ ระหว่าง ศรีลังกา อินเดีย ไทย จีน ให้ท่านสักการะขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในวัด

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองโคลัมโบ มาตรฐานศรีลังกา

Day 4
โคลัมโบ ● ดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยเที่ยวบินที่ SL231

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

*************************************************

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน บิน SL
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 25+1 SL230 07.3009.30 SL231 10.3016.00 18,900 18,900 17,900 4,500
12 เม.ย.63 15 เม.ย.63 25+1 SL230 07.3009.30 SL231 10.3016.00 19,900 19,900 18,900 4,500

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

อัตราค่าบริการนี้รวม

 •  ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 •  ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 •  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 •  ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 •  ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 •  ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 •  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 •  ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 •  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 •  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)

กรณียกเลิก :

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 30 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศศรีลังกา 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง

 • สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย
 • กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย
 • กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสำเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ

**ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศศรีลังกา

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี**

You can send your inquiry via the form below.

มหัศจรรย์..ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน
Price From
THB 0 Per Person
Add Travelers
Person
THB 0 Per Person
Need Help With Booking? Send Us A Message